APICAS NO.STRUCTUREPRODUCT NAME


Empagliflozin


864070-44-0


(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol


915095-94-2


(3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-furan


915095-89-5


(3S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydro-furan